OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY  

OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE POD FIRMĄ 

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O. 

§1 . DEFINICJE 

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają: 

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień w roku z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 
 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.); 
 1. Kupujący – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), będący stroną umowy sprzedaży Towarów zawieranej ze Sprzedającym; 
 1. Lokal Sprzedającego punkt sprzedaży Towarów zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 29 w Sadach (62-080); 
 1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży; 
 1. Przedstawiciel Sprzedającego – osoba oddelegowana przez Sprzedającego do kontaktów z Kupującym; 
 1. RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  
 1. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym www.sklep.ucs.net.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary od Sprzedającego; 
 1. Sprzedający – Układy Centralnego Smarowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446789, REGON: 302307762, NIP: 7831694776, o kapitale zakładowym 180.000,00 zł; 
 1. Strony – Sprzedający oraz Kupujący; 
 1. Towary – rzeczy ruchome, podlegające sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, znajdujące się w ofercie Sprzedającego. 

§2 . POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, których sprzedającym jest spółka pod firmą Układy Centralnego Smarowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446789, REGON: 302307762, NIP: 7831694776, o kapitale zakładowym 180.000,00 zł. 
 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje z obowiązkiem zapłaty Towary, na zasadach określonych w niniejszych OWS. 
 1. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego, w tym również umów zawieranych na podstawie zamówienia lub oferty na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu Towarów, a także w ramach sprzedaży w Sklepie Internetowym. 
 1. OWS są uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów przez Sprzedającego. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.), stosowanych czy ustalonych przez Kupującego. 
 1. Postanowienia zawarte w OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży na piśmie wyłącza stosowanie niniejszych OWS, jednakże tylko w zakresie uregulowanym w takiej umowie w sposób odmienny. Odmienne od OWS ustalenia pomiędzy Stronami, o ile zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie przez obie Strony, mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. 
 1. OWS mają zastosowanie, jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.). 
 1. Sprzedający udostępnia OWS stale i nieodpłatnie na stronie internetowej www.ucs.net.pl oraz w Lokalu Sprzedającego.  

§3 . TOWARY ORAZ CENY 

 1. Sprzedający udostępnia informacje o Towarach w Sklepie Internetowym oraz w Lokalu Sprzedającego. 
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w katalogu Towarów przeznaczonych do sprzedaży, w tym dodawania i usuwania pozycji z listy Towarów. 
 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, w Sklepie Internetowym, w katalogach, na ulotkach, w reklamach i innych publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki przedstawiane lub wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem i zmianami zachodzącymi w branży technicznej. 
 1. Informację o aktualnych cenach Towarów Kupujący może uzyskać w Sklepie Internetowym oraz w Lokalu Sprzedającego.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w ciągu roku. 
 1. Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich montażu u Kupującego oraz usług serwisowych. Sprzedający świadczy usługi montażu oraz usługi serwisowe w odniesieniu do wybranych Towarów nabytych w Lokalu Sprzedającego na zasadach ustalonych indywidualnie przez Strony i za odrębnym wynagrodzeniem. 
 1. Ceny podawane przez Sprzedającego są cenami netto, do których każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny Towarów mogą być wyrażone  w złotych polskich oraz euro.  
 1. Cena podana przy Towarze w Sklepie Internetowym jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 

§4 . SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Sprzedający przyjmuje zamówienia od Kupującego na zasadach określonych w OWS. 
 1. Sprzedający przyjmuje zamówienia w Lokalu Sprzedającego oraz w ramach Sklepu Internetowego (więcej w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną) oraz pocztą elektroniczną w odpowiedzi na uprzednio przedstawioną odrębną ofertę.  
 1. W Lokalu Sprzedającego zamówienia przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a w Sklepie Internetowym oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej przez całą dobę. 
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący, w ramach kontaktu z Przedstawicielem Sprzedającego lub poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, podaje co najmniej następujące dane: 
 • firma, siedziba i adres Kupującego, 
 • imię i nazwisko osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego, 
 • numer NIP lub odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej, 
 • telefon kontaktowy,  
 • adres e-mail. 
 1. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. 
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz uzyskanie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Samo zamówienie dokonane przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi Sprzedającego nie oznacza w żadnym razie dorozumianego przyjęcia zamówienia. 
 1. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych podanych przez Kupującego, o których mowa w § 4.4 OWS, braku zapłaty lub innego naruszenia ustalonych warunków płatności. 
 1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym (w formie pisemnej lub dokumentowej). Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie przekraczającymi 100% wartości zamówienia. 

§5 . PŁATNOŚCI 

 1. O ile Strony nie ustalą inaczej, płatności za Towary zakupione w Lokalu Sprzedającego realizowane są w chwili zakupu: 
 • gotówką, 
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (dla Kupujących posiadających przyznany kredyt kupiecki). 
 1. Płatności za Towary zakupione w ramach Sklepu Internetowego realizowane są: 
 • przelewem tradycyjnym, 
 • za pośrednictwem szybkich płatności systemu CashBill, 
 • za pobraniem gotówką do rąk przewoźnika, 
 • w przypadku wyboru opcji osobistego odbioru Towarów z Lokalu Sprzedającego – w sposób wskazany w § 5.1 powyżej. 
 1. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w § 5.2 lit. a) OWS (tj. przelew tradycyjny), Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. 
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego metody płatności, o której mowa w § 5.2 lit. c) OWS (za pobraniem), Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę za Towary w momencie odbioru zamówionych Towarów od przewoźnika. 
 1. Tytułem sprzedaży Sprzedający wystawia faktury VAT, które zawierają dane przewidziane przepisami prawa. 
 1. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na Towar z przyjętych już do realizacji następnych zamówień. 
 1. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego lub zapłaty całości ceny. 
 1. Jeżeli strony nie postanowią inaczej na piśmie, zapłata za zamówiony Towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. 
 1. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie. 

§6 . DOSTAWY 

 1. Dostawa Towarów odbywa się: 
 • w ramach odbioru osobistego – Kupujący dokonuje odbioru Towarów z Lokalu Sprzedającego własnym transportem w Dni Robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym potwierdzeniu przygotowania Towarów do odbioru lub 
 • przesyłką kurierską realizowaną przez firmę kurierską DHL na adres wskazany przez Kupującego. 
 1. W przypadku zamówień złożonych w Sklepie Internetowym w odniesieniu do Towarów oznaczonych jako dostępne, Sprzedający zapewnia rozpoczęcie procesu dostawy takich Towarów: 
 1. w przypadku zamówień złożonych w Dni Robocze do godz. 12:00 – następnego Dnia Roboczego, 
 1. w przypadku zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12:00 lub w dni niebędące Dniami Roboczymi – w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych. 
 1. W odniesieniu do zamówień złożonych w Sklepie Internetowym i opłacanych z zastosowaniem metod płatności, o których mowa w § 5.2 lit. a) i b) OWS, czasy dostawy wskazane w § 6.2 powyżej liczone są od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego. 
 1. W przypadku zamówień złożonych w Sklepie Internetowym w odniesieniu do Towarów oznaczonych jako niedostępne lub zamówień złożonych w Lokalu Sprzedającego, terminy dostawy ustalane są indywidualnie z Kupującym. 
 1. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminach wskazanych w § 6.2 lub 6.4, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego, mailowo lub telefonicznie, wskazując możliwy termin realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupujący według swojego wyboru może zaakceptować zaproponowany termin realizacji zamówienia albo anulować zamówienie lub jego część w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od powiadomienia o nowym terminie realizacji, pod rygorem realizacji zamówienia w terminie zmienionym przez Sprzedającego. Anulowanie zamówienia lub części zamówienia jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy lub jej części i powinno zostać wysłane do Sprzedającego na adres elektroniczny: info@ucs.net.pl wraz ze wskazaniem numeru zamówienia oraz określeniem, jakiej części zamówienia dotyczy odstąpienie. Sprzedający zwróci Kupującemu cenę uiszczoną za Towary, w odniesieniu do których nastąpiło anulowanie zamówienia, w terminie 14 dni. 
 1. Koszt dostawy przesyłką kurierską realizowaną przez firmę kurierską DHL wynosi 25,00 zł i jest ponoszony przez Kupującego. Cena Towarów nie obejmuje kosztów dostawy Towarów, które będą stanowić odrębną pozycję na fakturze.  
 1. W przypadku zakupu Towarów za cenę przekraczającą 1.000,00 zł, koszt dostawy pokrywa Sprzedający. 
 1. W przypadku żądania ubezpieczenia Towarów na czas przewozu lub przesyłki, koszty ubezpieczenia ponosi Kupujący. 
 1. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający nie odpowiada za szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem operatora logistycznego (spedytora) lub przewoźnika. 
 1. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między Stronami mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa). 
 1. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub termin przyjęcia Towaru bądź opóźnia się w odbiorze Towarów, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego dodatkowymi kosztami transportu i kosztami magazynowania Towarów. Ponadto, gdy nie dojdzie do odbioru Towarów przez Kupującego, Sprzedający może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odbioru Towarów. W przypadku zaniechania odbioru Towarów przez Kupującego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, Sprzedający może odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni, liczonych od dnia pierwotnie planowanej dostawy Towarów. 
 1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem. Kupujący Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru oraz sporządzić protokół uszkodzenia produktu przy odbiorze Towaru od przewoźnika (w przypadku dostawy w sposób wskazany w § 6.1 lit. b), a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 (pięciu) Dni Roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie – zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w § 8 OWS. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody w miejscu dostawy.  

§7 . PRAWO WŁASNOŚCI 

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem Towaru do chwili zapłaty pełnej ceny za odebrany Towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży (w tym kosztów dostawy) bez względu na miejsce składowania Towaru lub zamontowania Towaru w innych przedmiotach. 

 1. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący na istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. 
 1. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. 

§8. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego mailowo na adres e-mail: info@ucs.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. 
 1. W protokole reklamacyjnym Kupujący wskazuje:  
 • dane składającego reklamację, 
 • oznaczenie reklamowanego Towaru, 
 • liczbę reklamowanych sztuk Towaru,  
 • numer faktury stanowiącej podstawę nabycia reklamowanego Towaru,  
 • osobę do kontaktu w sprawie reklamacji oraz preferowaną formę odpowiedzi na reklamację: pocztą elektroniczną lub na wskazany adres korespondencyjny,  
 • dokładny opis zaistniałej sytuacji, w szczególności opis wad Towaru, 
 • w razie możliwości – dokumentację zdjęciową (jeżeli dotyczy), 
 • sprecyzowane żądanie Kupującego. 

Kupujący może zostać poproszony o wypełnienie dodatkowych obowiązków reklamacyjnych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (np. dostarczenie próbek wadliwego Towaru). 

 1. W odniesieniu do Towarów dostarczanych za pośrednictwem przewoźnika (§ 6.1 lit. b), Kupujący będzie zobowiązany do sprawdzenia Towaru przy odbiorze od przewoźnika i będzie uprawniony do zareklamowania braku ilościowego Towaru lub mechanicznych uszkodzeń przesyłki pod warunkiem, że:  
 • Kupujący zaznaczy spostrzeżony defekt na dokumentach przewoźnika oraz 
 • Kupujący przekaże Sprzedającemu w formie mailowej lub pisemnej informację o tym zdarzeniu nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od daty dostawy. 
 1. Kupujący będzie miał prawo do zareklamowania wad jakościowych otrzymanych Towarów w terminie 5(pięciu) Dni Roboczych od dnia ich wykrycia. 
 1. Kupujący traci uprawnienia z niniejszego § 8, jeżeli nie zbadał Towaru przy odbiorze i nie zawiadomił Sprzedającego o wadzie stosownie do § 8.3, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego po jej stwierdzeniu stosownie do § 8.4. 
 1. Jeśli Kupujący reklamuje wady Towaru, nie może go nadal używać. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Sprzedający może poddać inspekcji reklamowany Towar w siedzibie Kupującego. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu zareklamowanego Towaru w siedzibie Sprzedającego bez pisemnej lub mailowej zgody Sprzedającego. 
 1. Sprzedający będzie uprawniony do odrzucenia reklamacji, jeśli: 
 • dostarczone Towary były magazynowane lub używane niewłaściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem (w szczególności niezgodnie z kartami technicznymi, instrukcjami lub opisem na opakowaniu), 
 • Kupujący nie poinformował Sprzedającego o domniemanej wadzie w sposób przewidziany w § 8.1 i § 8.2 powyżej oraz w terminie określonym w § 8.3 i § 8.4 powyżej. 
 1. W każdym przypadku podstawą rozpoznania reklamacji przez Sprzedającego jest zgłoszenie reklamacyjne, zawierające informacje wskazane w § 8.2 OWS.  
 1. Sprzedający rozpozna reklamację i powiadomi Kupującego o sposobie jej załatwienia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Kupujący nie dopełni wszystkich obowiązków reklamacyjnych, wskazany termin rozpoznania reklamacji zostanie wydłużony do dnia, w którym Kupujący w pełni się z nich wywiąże (np. dostarczy próbki reklamowanego towaru). Próbki reklamowanego Towaru jak i zwrot po uznaniu reklamacji będzie przesyłany na koszt Sprzedającego. Każdorazowo Kupujący musi uzyskać zgodę Sprzedającego zarówno na wysyłkę próbek, jak i na zwrot Towaru na koszt Sprzedającego. 
 1. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający może według swego uznania: 
 • naprawić Towar, 
 • wymienić Towar na wolny od wad lub 
 • zwrócić równowartość ceny, jaką Kupujący zapłacił za reklamowany Towar.  

Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat (w tym odszkodowania na zasadach ogólnych). 

 1. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec Sprzedającego przez Kupującego wszelkich zaległych należności. 
 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS, wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. 

§8 . GWARANCJA 

 1. W odniesieniu do Towarów nabytych w Lokalu Sprzedającego, które zostały zamontowane przez Sprzedającego u Kupującego, Sprzedający udziela Kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na działanie tych Towarów, liczonej począwszy od dnia zakończenia montażu, na warunkach określonych w niniejszym § 9. 
 1. Wszystkie wady i usterki Towarów objętych gwarancją powstałe z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, ujawnione w okresie gwarancyjnym, będą przez niego nieodpłatnie usuwane zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług Gwarancyjnych dostępnym na stronie www.ucs.net.pl 
 1. Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Sprzedającego o usterkach niezwłocznie po ich wykryciu, ale nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych pod rygorem utraty praw z gwarancji. Zgłoszenie usterek powinno zawierać dane wymienione w § 8.2. ppkt 1-7 oraz żądanie skorzystania z uprawnień gwarancyjnych. Zgłoszenia dokonuje się mailowo na adres info@ucs.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedającego. 
 1. Termin wykonania napraw gwarancyjnych określony jest w Warunkach Świadczenia Usług Gwarancyjnych dostępnym na stronie www.ucs.net.pl 
 1. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, iż w okresie jej trwania Kupujący nie będzie dokonywał żadnych zmian w zamontowanych Towarach bez uzgodnienia ich ze Sprzedającym oraz, że Towary będą eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz innymi informacjami dostarczonymi Kupującemu przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przypadki normalnego zużycia, wadliwego użytkowania, uszkodzenia mechanicznego, nieprawidłowego dozoru i konserwacji Towarów. 
 1. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń gwarancyjnych Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia ich kosztami Kupującego. 
 1. Postanowienia niniejszego § 9 nie stosuje się do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Towarów, które nie zostały zamontowane przez Sprzedającego. 

§10. POZOSTAŁE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków, jak: pandemia, strajki, akty terrorystyczne, wojna, utrudnienia związane z dostawą/transportem/produkcją niewynikające z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe.  

 1. W przypadku powstania zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Kupującego w celu podjęcia wspólnej decyzji co do dalszej realizacji umowy. 
 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz pośrednie lub następcze szkody w majątku Kupującego, takie jak utrata zysków lub wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności, jak również za szkody, których Kupujący mógł uniknąć stosując się do informacji zawartych w instrukcji obsługi oraz przekazanych przez Sprzedającego.  

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 
 1. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień OWS nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS. 
 1. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego. 
 1. Wyłącza się stosowanie Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 r. o międzynarodowej sprzedaży towarów dla stosunków pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. 
 1. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany OWS lub wydania nowych ogólnych umowy sprzedaży w trakcie realizacji umowy sprzedaży. Do zamówień, które na dzień wejścia w życie zmiany OWS będą znajdować się w trakcie realizacji, zastosowanie znajdzie dotychczasowa wersja OWS. 
 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i znajdują zastosowanie do umów sprzedaży zawartych od tego dnia, chyba że Strony postanowią inaczej na piśmie.