OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH 

OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE POD FIRMĄ 

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O. 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych określają warunki, na jakich UCS Sp. z o.o. wykonuje usługi serwisowe i montażowe układów centralnego smarowania. Niniejsze Ogólne Warunki Usług Serwisowych regulują także tryb zlecenia usług montażowych oraz sposób ich wykonania.  
 1. Za usługi serwisowe uważa się czynności diagnostyczne, przeglądy konserwacyjne, pozagwarancyjne przeglądy serwisowe, pozagwarancyjne usuwanie usterek, wykonywanie regulacji oraz przebudowy układu centralnego smarowania oraz udzielanie konsultacji technicznych i szkoleń. 
 1. Za usługi montażowe uważa się czynności instalacyjne i konfiguracyjne realizowane w ramach umów sprzedaży.  
 1. UCS Sp. z o.o. wykonuje usługi serwisowe oraz montażowe urządzeń marki DropsA SpA w zakresie autoryzacji i na warunkach producenta.  
 1. UCS Sp. z o.o. może także podjąć się świadczenia usług serwisowych i montażowych innych marek niż DropsA SpA na odpowiedzialność Klienta.  
   
 1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają: 
   
 1. UCS sp. z o.o.” to Układy Centralnego Smarowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446789, REGON: 302307762, NIP: 7831694776, o kapitale zakładowym 180.000,00 zł; 
 1. Klient” oznacza podmiot prawny zlecający usługę serwisową lub montażową. Jeżeli osoba zlecająca usługę serwisową nie ujawni, że działa w imieniu innego podmiotu lub umocowanie do działania w imieniu innego podmiotu nie istniało lub nie było skuteczne, klientem jest osoba zlecająca; 
 1. Strony” to UCS Sp. z o.o. oraz Klient; 
 1. Dni robocze” to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za święta wolne od pracy; 
 1. Maszyna” to maszyna będącą przedmiotem zamówionej lub wykonanej usługi serwisowej lub montażowej;  
 1. Ogólne Warunki” – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych; 
 1. Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie do stosunków z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.  
 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Serwisowych są uregulowaniem umownym. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy, postanowienia gwarancyjne, postanowienia montażowe itp.), stosowanych czy ustalonych przez Zamawiającego.  
 1. Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach  Świadczenia Usług Serwisowych mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy na piśmie wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków, jednakże tylko w zakresie uregulowanym w takiej umowie w sposób odmienny. Odmienne od opisanych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Serwisowych ustalenia pomiędzy Stronami, o ile zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie przez obie Strony, mają pierwszeństwo przed postanowieniami przedmiotowych Ogólnych Warunków.  
 1. Odpowiedzialność UCS Sp. z o.o. z tytułu rękojmi na rzecz Klienta jest wyłączona.  
 1. Przed przystąpieniem do prac serwisowych lub montażowych UCS Sp. z o.o. uzgadnia z Klientem warunki i termin rozpoczęcia prac. Usługa serwisowa lub montażowa jest przyjęta do realizacji po uzgodnieniu z Klientem warunków wykonania usługi serwisowej. Strony protokolarnie ustalają warunki wykonania prac oraz wskazują osoby odpowiedzialne ze strony Klienta oraz UCS Sp. z o.o. za prawidłowy przebieg prac.  
 1. W przypadku braku możliwości zrealizowania prac serwisowych lub montażowych z winy leżącej po stronie Klienta (np. brak miejsca do wykonania czynności, brak gotowości maszyn czy urządzeń, na których przeprowadzane miały być prace zgodnie z ustaleniami, brak możliwości zatrzymania produkcji w celu przeprowadzenia prac, brak możliwości wejścia na teren zakładu z przyczyn niezależnych od UCS Sp. z o.o., brak decyzji lub odwlekanie ustalenia dokładnego terminu przeprowadzenia planowanych prac lub sposobu ich realizacji ) w terminie do 3 dni od wstępnie założonego terminu przeprowadzenia prac ulegają uznaniu za wykonane i w pełni zrealizowane, a ponowne wezwanie UCS Sp. z o.o. do wykonania prac traktowane będzie jako nowe zlecenie. Wynika to ze specyfiki harmonogramów prowadzenia prac serwisowych i montażowych, które wymagają planowania w perspektywie kilkutygodniowej do przodu a także dynamicznie zmieniających się stawek za świadczenie usług serwisowych, wynagrodzeń serwisantów, kosztów paliwa etc. 
 1. UCS Sp. z o.o. zobowiązuje się do wykonania usługi serwisowej z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi przewidzianymi przez producenta oraz najlepszą wiedzą przypisaną wykwalifikowanemu specjaliście.  
 1. Usługi serwisowe oraz montażowe wykonywane są w dni robocze. Prace wykonywane poza dniami roboczymi wymagają zgody UCS Sp. z o.o.  
 1. Klient zobowiązany jest udostępnić maszynę serwisantom oraz zapewnić odpowiednie warunki wykonania czynności serwisowych lub montażowych wskazane podczas uzgadniania warunków i terminu prac.  
 1. Po zakończeniu usługi serwisowej lub montażowej UCS Sp. z o.o. poinformuje Klienta o przeprowadzonych czynnościach słownie, telefonicznie, mailowo oraz sporządzając protokół technicznego odbioru prac. W przypadku nie zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości na miejscu technikowi serwisu prace uznaje się za zakończone. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie będą traktowane jako kolejne zlecenie serwisowe lub montażowe.  
 1. Klient potwierdza wykonanie usługi serwisowej osobiście (lub przez oddelegowanego pracownika) ustnie lub swym podpisem w protokole serwisowym. W razie odmowy podpisania protokołu przez Klienta lub braku możliwości uzyskania podpisu Klienta serwisant czyni o tym wzmiankę na protokole serwisowym podając przyczyny braku możliwości uzyskania podpisu Klienta. 
 1. W razie bezzasadnej odmowy podpisania protokołu lub braku możliwości uzyskania podpisu Klienta podstawą do wystawienia faktury jest protokół zaopatrzony we wzmiankę o przyczynach braku podpisu Klienta. 
 1. Usługi napraw używanych maszyn i urządzeń mogą zostać objęte 1, 3 lub 6 miesięczną gwarancją. Okres ten, w przypadku kiedy gwarancja na usługę zostaje udzielana jest zawsze ustalany na etapie ofertowania i zamawiania usługi przez Klienta. 
 1. Gwarancja zaczyna swój bieg od daty zakupu usługi przez Klienta, wynikającej z faktury VAT potwierdzającej zakup usługi lub protokołu potwierdzającego zakończenie prac (w zależności co wystąpi jako pierwsze). 
 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały z winy zamontowanego w trakcie świadczenia usługi produktu, zamontowanego podzespołu dostarczonego przez Klienta, podzespołu regenerowanego / naprawianego przez podmioty trzecie (pomimo, że sam podzespół może być na gwarancji podmiotu trzeciego: producenta/dostawcy), a nie z winy samej usługi serwisowej. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieświadomego/świadomego działania, tj. uszkodzeń z błędu ludzkiego np. błędu operatora maszyny, oraz w wyniku jej nieprawidłowej eksploatacji (UCS Sp. z o.o. nie ma możliwości weryfikacji czy Klient np. wymienia wkłady filtracyjne, dba o prawidłowy poziom smarowania, oraz czy prawidłowo postępuje podczas procedur) – zgłoszenie takie nie będzie uznane za gwarancyjne oraz uszkodzeń na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe).  
 1. Gwarancja nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z uznaniem gwarancji i usunięciem wad, na które składają się: koszty montażu i demontażu wadliwego produktu / podzespołu, koszty transportu tego produktu / podzespołu do producenta / dostawcy / podmiotu trzeciego naprawiającego i odesłania nowego lub naprawionego produktu i ponownego jego montażu. Koszty te pokrywa Kupujący. 
 1. Strony dołożą wszelkich starań aby wszelkie nieporozumienia rozwiązać przez porozumienie i ugodę. 
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi serwisowej lub montażowej ograniczona jest wyłącznie do szkód wynikłych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i nie obejmuje utraconych korzyści, ani strat w materiałach używanych w toku produkcji przez Klienta, ani też szkód związanych z przestojem produkcji w związku z wykonywaniem usługi serwisowej lub montażowej. 
 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków jest prawo Polskie.