OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG GWARANCYJNYCH 

OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁCE POD FIRMĄ 

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O. 

 1. Definicje:  

Użyte w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług Gwarancyjnych określenia oznaczają: 

 1. Czas reakcji – czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi gwarancyjnej również w sposób zdalny liczony od momentu dokonania Zgłoszenia rozumiany również jako podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii. Przez interwencję zdalną rozumie się nawiązanie telefonicznego kontaktu z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego, który będzie zobowiązany wykonać podstawowe czynności diagnostyczne oraz będzie mógł wykonać podstawowe czynności naprawcze zgodnie z otrzymanymi zaleceniami Wykonawcy.  
 1. Awaria – właściwość powodująca nieprawidłowe funkcjonowanie systemu lub jego części, uniemożliwiając całkowite lub częściowe korzystanie z systemu smarowania; 
 1. Czas naprawy – czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy, liczony od momentu dokonania Zgłoszenia serwisowego, uzależniony od dostępności części zamiennych koniecznych do usunięcia awarii;  
 1. Gotowość – stan polegający na pozostawianiu Wykonawcy w gotowości do przyjęcia Zgłoszenia serwisowego w okresie gwarancji. Gotowość obejmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00 – 16:00;  
 1. Naprawa – trwałe usunięcie wady oraz przywrócenie poprawnego działania systemu centralnego smarowania;  
 1. Poprawne działanie Systemu – zgodność zachowań i funkcjonalności systemu smarowania zgodna z jego cechami określonymi w Umowie i dokumentacji;  
 1. Przedmiot gwarancji – gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia;  
 1. Obejście – tymczasowa naprawa, która może być realizowana poprzez zmianę podzespołów lub parametrów układu smarowania. Zastosowanie obejścia nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naprawy systemu;  
 1. Wykonawca – Układy Centralnego Smarowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446789, REGON: 302307762, NIP: 7831694776, o kapitale zakładowym 180.000,00 zł; 
 1. Strony – Wykonawca oraz Zamawiający; 
 1. Zgłoszenie serwisowe – zawiadomienie Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego o wystąpieniu wady;  
 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Gwarancyjnych określają zasady świadczeń gwarancyjnych, w których świadczącym usługi gwarancyjne jest spółka pod firmą Układy Centralnego Smarowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadach, ul. Jeżynowa 29, 62-080 Sady, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446789, REGON: 302307762, NIP: 7831694776, o kapitale zakładowym 180.000,00 zł. 
 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Gwarancyjnych są uregulowaniem umownym. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy, postanowienia gwarancyjne itp.), stosowanych czy ustalonych przez Zamawiającego.  
 1. Ogólne Warunki Świadczenia usług gwarancyjnych mają zastosowanie wyłącznie do stosunków z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. 
 1. Postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach  Świadczenia Usług Gwarancyjnych mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy na piśmie wyłącza stosowanie niniejszych Warunków, jednakże tylko w zakresie uregulowanym w takiej umowie w sposób odmienny. Odmienne od opisanych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Gwarancyjnych ustalenia pomiędzy Stronami, o ile zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie przez obie Strony, mają pierwszeństwo przed postanowieniami przedmiotowych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Gwarancyjnych. 
 1. Wykonawca udostępnia Ogólne Warunki Świadczenia Usług Gwarancyjnych  stale i nieodpłatnie na stronie internetowej www.ucs.net.pl oraz w Lokalu Sprzedającego.  
 1. Usługami serwisu gwarancyjnego objęte są wyłącznie usługi objęte warunkami gwarancji udzielonej przez Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o.. Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego jest nieodpłatne, chyba że co innego wynika z warunków gwarancji lub postanowień Ogólnych Warunków. 
 1. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane: 
 • obsługą Systemu przez Zamawiającego niezgodnie z dostarczoną dokumentacją, w tym niezgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Wykonawcę, 
 • stosowaniem Systemu przez Zamawiającego niezgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji, 
 • użytkowaniem Systemu przez Zamawiającego do celów i w zakresie innym niż określony w umowie, 
 1. Procedura zgłaszania awarii:  
 • Zgłoszenia serwisowego Zamawiający może dokonać pocztą elektroniczną na adres: info@ucs.net.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie www.ucs.net.pl , 
 • Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: 
 • dane osoby zgłaszającej, 
 • określenie rodzaju wady, 
 • krótki opis wady, 
 • opis sytuacji, w której wada się pojawiła, 
 • opis podjętych działań. 
 1. Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia serwisowego. Przyjęcie Zgłoszenia musi nastąpić w ciągu czasu reakcji.  
 1. Po przyjęciu Zgłoszenia Serwisowego Wykonawca przystąpi do zdiagnozowania i weryfikacji rodzaju awarii. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi sposób naprawy oraz możliwy czas naprawy. 
 1. Jeżeli w trakcie świadczenia usługi naprawy okaże się, że jej całkowite usunięcie nie jest możliwe Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z prośbą o zgodę na przesunięcie terminu naprawy wprowadzając jednocześnie jej obejście.  
 1. Zgoda Zamawiającego na przesunięcie terminu naprawy powinna być pisemna.  
 1. Zastosowanie obejścia nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawy.  
 1. Czas naprawy oraz czas reakcji uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem wada została usunięta lub wystąpiły warunki związane z zastosowaniem obejścia celem uzyskania rezultatu tożsamego usunięciu wady lub czasowego wykluczenia występowania wady lub podjęte zostały kroki mające na celu doprowadzenie do usunięcia lub obejścia awarii.  
 1. Procedura zgłaszania awarii Systemu przedstawiona w punkcie 9 może zostać zmodyfikowana na wniosek Wykonawcy, co wymaga akceptacji Zamawiającego. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego proponowanych zmian obowiązuje procedura przedstawiona w punkcie nr 9. 
 1. Usługi Wykonawcy związane z diagnostyką i naprawą wady Systemu będą świadczone w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy.   
 1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu umożliwienia Wykonawcy świadczenia usług w zakresie usunięcia awarii i naprawy układu centralnego smarowania, a w szczególności zobowiązany jest udostępnić maszynę oraz zapewnić odpowiednie warunki wykonania naprawy.  
 1. Po usunięciu awarii przez Wykonawcę termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z układu centralnego smarowania, nawet jeżeli dotyczyło to części jego funkcjonalności.  
 1. Jeżeli zgłoszona przez Zamawiającego wada nie jest objęta gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego. W sytuacji, w której gwarancja wygasła, w szczególności z uwagi na naruszenie warunków gwarancji naprawa rozliczana jest zgodnie z cennikiem usług serwisowych Wykonawcy i na podstawie odrębnie przedstawionej przez Wykonawcę oferty dotyczącej części zamiennych niezbędnych dla wykonania naprawy i przywrócenia funkcjonalności układu centralnego smarowania.  
 1. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi okaże się, że usterka zgłoszona przez Klienta do usunięcia w ramach gwarancji nie mieści się w granicach gwarancji, Klient jest zobowiązany do uregulowania wynagrodzenia za usługę serwisową – tak jak za usługę serwisową serwisu pogwarancyjnego zgodnie z pkt. 20.  
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienia Ogólnych Warunków okażą się nieważne nie powoduje to nieważności całości Ogólnych Warunków. Strony dołożą wszelkich starań, aby nieważne postanowienia zastąpić postanowieniami ważnymi, a do czasu dokonania takiej zmiany, postanowienia nieważne należy tak interpretować, aby zachować je w mocy przy możliwie najbliższych skutkach prawnych. 
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi ograniczona jest wyłącznie do szkód wynikłych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i nie obejmuje utraconych korzyści, ani strat w materiałach używanych w toku produkcji przez Klienta, ani też szkód związanych z przestojem produkcji w związku z wykonywaniem usługi.  
 1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01 stycznia 2023 r. i dotyczą wszystkich zamówień i świadczonych usług zleconych po tej dacie. 
 1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków jest prawo Polskie. 
 1. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielanej gwarancji rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.